جوجه اردک

قیمت فروش جوجه اردک دورگه، اسراییلی، یک ماهه، ۲۰ روزه، یک روزه