جوجه شترمرغ

قیمت فروش جوجه شترمرغ سه ماهه، یکماهه، ۲۰ روزه و یک روزه هچری